3/04/2013

Terapija lekovitom vodom

Dana 13.03.2013.godine puštene su u rad četiri kade za terapijske usluge lekovitom vodom. Radi se o dve terapijske kade sa bisernom kupkom i dve kade sa podvodnom masažom. 


FIZIČKO-HEMIJSKE I BALNEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERMOMINERALNE VODE

 

Hemijske analize Vode Jodne Banje vršili su mnogi stručnjaci. Prvu analizu vode iz bunara B-1 izvršio je A.Grittner 1898. godine u Budimpešti i W.Hanko 1914. godine takođe u Budimpešti.

A.Leko je 1930. godine izvršio analizu vode u Beogradu koja je imala sledeći sastav (u mg/l):

 

Natrijum (Na+)

416,4

Kalijum (K+)

1,0

Kalcijum(Ca2+)

26,9

Magnezijum(Mg2+)

20,5

Bikarbonati (HCO3)

774,1

Hlorjon(Cl-)

301,4

Jod(J-)

1,0

Silicijum dioksid(SiO2)

22,5

Sulfati(SO4-)

tragovi

Oksid gvožđa i aluminijuma

(Fe2O3,Al2O3)

2,0


Sračunato na soli jedan litar vode sadrži:

 

Natrijum hlorid (NaCl)

495,9

Natrijum bikarbonat (NaHCO3)

808,3

Kalijum Hlorid (KCl)

1,3

Kalijum jodid (KJ)

1,3

Kalijum bikarbonat (CaHCO3)

108,8

Magnezijum bikarbonat(MgHCO3)

123,3


Voda je okarakterisana kao murijatično-jodna hipoterma.Kasnije analize su pokazale da se sastav vode nije menjao.

Tokom vremena vršene su analize i sa drugih bunara u Jodnoj banji i Pokrajinskoj bolnici,ali s obzirom da se radi o istoj hidrauličkoj celini,kvalitet vode u svim bunarima bio je gotovo istovetnih fizičko-hemijskih karakteristika.

 

Na osnovu tih analza može se konstatovati sledeće:

  • Voda  pripada tipu alkalno-jodnih voda
  • Suvi-isparni ostatak nalazi se u granicama od 1,1-1,2 mg/l
  • Ukupna mineralizacija od 1,3-1,5 mg/l
  • Sadržaj joda od 1,0-1,5 mg/l
  • Voda se odlikuje povećanim sadržajem metalisilicijumove i metaborne kiseline
  • U odnosu na jonski sadržaj makrokomponenti voda pripada hidrokarbonatnom-natrijumskom tipu
  • Voda pripada mekim vodama (tvrdoća vode je 6,6 0dH)
  • Voda sadrži povećanekoncetracije rastvorenih gasova u kojima dominira metan sa preko 90% učešća

 

Podaci preuzeti iz:

Projekat detaljnih hidrogeoloških (geotermalnih) istraživanja na izvorištu Specijalne bolnice za reumatske bolesti-Jodna banja u Novom Sadu za potrebe dobijanja termomineralne vode