.
1897. godina – kod Futoške šume pri bušenju arteškog bunara za potrebe snabdevanja grada pijaćim vodom izbila je topla, mineralna, jodna voda temperature 24,6 ºC čija je lekovitost kasnije analizirana i potvrđena;
...1908. godine, na inicijativu balneologa dr Vilhema Vilta, počela je gradnja zgrade Jodne banje, a projektant je bio poznati arhitekta iz Budimpešte Imre Franček;
...1909. godine zgrada je završena i spadala je u grupu najmarkantnijih objekata, čime je doprinosila ambijentalnom kvalitetu kraja u kome se našla i grada;
...1910. godina se smatra početkom rada Varoškog jodnog kupatila, kao organizovane zdravstvene ustanove kada je dobila odobrenje za rad od nadležnog Magistrata i status lekovite banje; Zdravstvena služba je, uz saradnju sa tadašnjom Varoškom javnom bolnicom, bila na zavidnom nivou;
...1931. godina - zbog velike zainteresovanosti pacijenata za ovu ustanovu, uz staru zgradu gradi se novi deo koji je tada imao funkciju hotela a projektant je bio poznati novosadski arhitekta Đorđe Tabaković. Danas taj deo ima funkciju stacionara za bolničko lečenje;
...1946.-1948. godine – kratko vreme nakon II Svetskog rata, tačnije dve godine, ustanova funkcioniše kao zdravstveno – ugostiteljska služba, pod nazivom "Novosadska jodna banja sa hotelom Park" nakon čega ponovo kreće značajniji razvoj njenog zdravstvenog aspekta;
...1957. godine u Banji se formira Centar za medicinsku rehabilitaciju, koji predhodi kasnijem razvoju medicinske rehabilitacije u Vojvodini. Počinje razvoj kinezi i radne terapije, kompletira se medicinska oprema povećanjem broja aparata za fizikalnu terapiju, menja se kadrovska struktura zaposlenih;
...1964. godine zapošljava se prvi specijalista fizijatar, veći broj fizioterapeuta i medicinskih sestara, a jedan broj lekara odlazi na specijalizaciju iz ove oblasti. Od specijalističkih ambulanti u to vreme rade: balneološko-reumatološka, ortopedsko-traumatološka, infiltraciona i neurološka.
...1966. – počinju naizmenični periodi integracija i osamostaljenja, ove ustanove sa drugim zdravstvenim ustanovama (kratkotrajna integracija sa Domom zdravlja Novi Sad)
...1971. god. – ustanova postaje samostalna i prvi put dobija naziv "Zavod za reumatizam Novi Sad", koji gubi nakon integracije sa Institutom za medicinsku rehabilitaciju;
...1975. god., nakon integracije, funkcioniše kao Odeljenje za lečenje i rehabilitaciju reumatskih bolesnika u okviru Instituta za medicinsku rehabilitaciju Novi Sad;
...1977. god. prestaje rad bazena;
...1991. god. Ponovnim osamostaljenjem vraća se naziv "Zavod za reumatizam Novi Sad";
...1994. god. ukida se i poslednji oblik hidroterapije u preostalim kadama;
...2003., 2004., ... Obnovljen krov, tuš kabine i toaleti... Otvoren novi terapijski blok sa najnovijim aparatima za fizikalnu terapiju,...
...2005... delimično obnovljena hidroterapija u četiri nove kade,